Ana Sayfa » Genel » MEB AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU YÖNETMELİĞİ

 
 
 

MEB AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU YÖNETMELİĞİ

Yazar: batikent, 25-08-2012, 07:37, Görüntülenme: 2184

0

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete  : 22.10.2001/24561

Tebliğler Dergisi : KASIM 2001/2530 

Ek ve Değişiklikler:  
1) 26.9.2004/25595  RG (EKİM 2004/2565 TD)  
2) 16.3.2009/27171  RG (MAYIS 2009/2620 TD) 
3) 19.4.2009/27205  RG (MAYIS 2009/2620 TD)

4) 21.07.2012-28360 RG

5) 07/09/2013-28758 RG

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Ortaokulunun kuruluş, görev ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Ortaokulunun yönetim, personel, uzaktan eğitim ve öğretim işleriyle sınıf geçme ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4— Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) (Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Genel Müdürlük: Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

d)(Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG)  Okul: Açık Öğretim Ortaokulunu,

e) (Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Müdürlük: Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünü,

f) (Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Müdür: Açık Öğretim Ortaokulu Müdürünü,

g) (Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Öğrenci: Açık Öğretim Ortaokulu öğrencisini,

h) (Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Açık Öğretim Ortaokulu: Mecburi ilköğretimini tamamlayamamış ve mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış bireylerin eğitim ve öğretim gördükleri ortaokulu,

ı) İlköğretim Kurumları: Resmî ve özel ilköğretim okullarını,

i) Açık öğretim bürosu: (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) İllerde veya ilçelerde açık öğretim öğrencileriyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü büroyu,

j) Yürürlükten kaldırıldı. ( 16.3.2009/27171 RG)

k) Veli: Öğrencinin ana-babasını, vasisini, aile başkanını ya da kanunen sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

l) Dönem: (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) Bir öğretim yılını en fazla üç bölüme ayıran, her birinde sınavların yapıldığı ve hangi tarihleri kapsayacağı çalışma takviminde belirtilen süreyi,

m) Yürürlükten kaldırıldı. (16.3.2009/27171 RG)

n) Sınav: Programda yer alan derslerin, merkezî sistemle yapılan tüm sınavlarını,

o) Komisyon: Kayıt için başvuruda bulunanların öğrenim durumlarına göre ders ve sınıf yerleşimlerini yapan uyum komisyonunu,

ö) Öğretim yılı: (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) İçerisinde en fazla üç dönem bulunan, başlangıç ve bitiş tarihleri çalışma takviminde belirtilen süreyi,

p) Merkezi Sistem Ortak Sınavı: (Değişik: 07/09/2013-28758 RG)Ortaokul 8 inci sınıf öğrencilerine dönemsel olarak yapılan merkezi sistem sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Amaçlar, Temel İlkeler ve Çalışma Takvimi

Amaçlar

Madde 5— Okulun amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, gelişmiş iletişim araçlarını ve yeni teknolojileri kullanarak;

a) İlköğretimini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere; ilköğretimlerini tamamlayabilmelerine olanak tanıyarak toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmeyi,

b) Toplumun gelişmesine ve güçlenmesine ortam hazırlamayı,

c) Çeşitli nedenlerle, yeterince öğrenim fırsatı bulamayan öğrencilere, eksikliklerini tamamlama olanağı vermeyi, öğrencileri üst öğrenime ve hayata hazırlamayı,

d) Öğrencilere Anayasa, Atatürk ilke ve inkılâplarına, demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görev ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmayı,

e) Öğrencilerin millî kültür değerlerini tanıyıp takdir etmelerini ve benimsemelerini,

f) Öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti devletine ve ülkesine bağlı, toplumdaki rollerini yapabilen, başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilen, ekip anlayışıyla çalışabilen, çevresine uyabilen, doğru kararlar verebilen ve diğer görevlerini yerine getirebilen yurttaşlar olarak yetiştirmeyi,

g) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma, çözüm arama alışkanlıklarını kazandırmayı,

h) Öğrencilerin bilimsel ve yaratıcı düşünebilmelerini, araştırmaya yönelik çalışma alışkanlığı kazanabilmelerini ve estetik duygularının gelişmesini,

ı) Öğrencilere, çağdaş bilgi ve teknolojilerle ekonomiye katılımı benimsetip bir mesleğe yönelişlerini kolaylaştıracak davranışları kazandırmayı,

i) Öğrencilere kendisinin, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi koruma yönünde gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmayı,

sağlamaktır.

Genel İlkeler ve Öğretim Yöntemleri

Madde 6— Öğretimde aşağıdaki genel ilke ve yöntemler göz önünde bulundurulur:

a) (Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Mecburi ilköğretimini tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış yetişkinlere Açık Öğretim Ortaokulundan yararlanma hakkı verilir.

Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğini Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz. Bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrencilerde de yaş kaydı aranmaz.

b) (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) Programların uygulanmasında görsel ve işitsel iletişim araçlarından etkin bir biçimde yararlanılması esastır.

c) Program ve kaynakların, televizyon ve radyo programları, yazılı belgeler, bilgisayar disketleri, 'CD-ROM'lar ve benzeri araçlarla desteklenmesi esastır.

d) Ölçme ve değerlendirmede, programda belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli davranışların kazandırılması esas alınır.

e) Tüm derslerde, "Türkçe"nin doğru ve güzel kullanılması temel hedeftir.

Çalışma Takvimi

Madde 7— Çalışma takvimi, okul müdürlüğünün önerisiyle Bakanlıkça düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

Madde 8— Okul, Genel Müdürlük bünyesinde ve merkezî sistemle uzaktan öğretim veren bir ilköğretim kurumudur. Kurum; merkezde okul müdürlüğü, taşrada ise öğrenci büroları şeklinde örgütlenir. Okuldaki görevliler; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Madde 9— Müdürlüğün görevleri:

a) İlköğretim ders programlarına uygun olarak uzaktan öğretim sağlamak.

b) Radyo ve televizyon programları hazırlamak, hazırlatmak ve yayımlanmasını sağlamak.

c) Eğitim-öğretimle ilgili kaynak ve yayınların bürolara ulaşımını sağlamak.

d) Eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili mevzuatı hazırlamak ve makama sunmak.

e) İstatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

f) Uzaktan öğretimle ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim etkinliklerini izlemek ve değerlendirmek.

g) Öğrenci sorunlarıyla ilgilenmek ve gerekli önlemleri almak.

h) Diploma ve belgeleri düzenlemek.

ı) Genel Müdürlük tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Okul Yönetimi

Madde 10— Okul yönetimi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kurumun sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi için çalışır. Zamanı ve tüm olanakları, okulun amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere kullanır. Okula, yönetim işlerini yürütmek üzere mevzuatına uygun olarak müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı atanır.

Okul Müdürü

Madde 11—Okul müdürü, millî eğitimin temel ilkelerine bağlı olarak millî eğitimin genel amaçları doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere kurumun, yönetiminden sorumlu eğitim lideridir. Müdür görevinde; sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek davranışlar içinde bulunur ve görevini yerine getirirken toplam kalite yönetimi anlayışına uygun, mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır.

Müdür, okulun ita amiri ve personelin sicil amiridir.

Müdür Başyardımcısı

Madde 12— Müdür başyardımcısı, müdürün en yakın yardımcısı olup müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Okulun tahakkuk amiridir. Müdür başyardımcısı; eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, özlük ve her türlü yazışma, iletişim, halkla ilişkiler ve benzeri konularda okul müdürü tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yürütülmesinden ve işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

Müdür Yardımcıları

Madde 13— Müdür yardımcıları, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, özlük, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, temizlik, düzen ve halkla ilişkiler konularında müdür başyardımcısının gözetiminde müdüre karşı sorumludur.

Öğretmenler

Madde 14— Öğretmenler, okulun eğitim-öğretim işlerine etkin bir biçimde katılırlar. Bu konularda; kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlerde belirtilen görevlerle okul yönetiminin vereceği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Memurlar

Madde 15— Memurlar;

a) Gelen-giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutarlar.

b) Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar, dosyalar, cevaplanması gerekenlere süresi içinde cevap hazırlar.

c) Kendilerine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar.

d) Öğretmen ve diğer çalışanların özlük dosyalarını tutarlar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe yazarlar.

e) Arşivin düzenlenmesinden ve hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

Bunların dışında müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve öğretmenler tarafından kendilerine verilen iş ve işlemleri yaparlar.

Mutemet

Madde 16— Mutemet; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık ve benzeri özlük haklarının zamanında verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri saklar.

Okulun malî işlerini yürütür, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaların düzenlenmesini sağlar.

İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Madde 17— İzleme ve değerlendirme kurulu, bir yıllık eğitim öğretim etkinliklerini gözden geçirerek yapılan çalışmaları izler ve değerlendirir.

İzleme ve değerlendirme kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda kurula, müdür başyardımcısı, yoksa müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Bir öğretim yılı için kurulca seçilen iki yazman, kurul görüşmelerini tutanak hâline getirir.

Kurul, yılda en az iki defa toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi, okul müdürlüğü tarafından bir hafta önceden duyurulur.

Toplantıda, önceki yılın çalışmaları değerlendirilerek belirlenen eksiklikler giderilir. Eğitim-öğretimdeki niteliğin ve verimliliğin artırılması yönünde alınacak önlemler görüşülerek karara bağlanır.

Ayrıca gündemde belirlenen diğer konular görüşülür.

Açık öğretim büroları(2)

Madde 18— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) İl veya ilçe düzeyinde açık öğretim hizmetlerini yürütecek açık öğretim bürolarının görevleri şunlardır;

a) Öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

b) Öğrencilerin talepleri hâlinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurumlarda kurs niteliğindeki eğitimle ilgili önlemleri almak.

c) Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Başvuru, Kayıt-Kabul ve Uyum

Başvuru Süresi ve Yeri

Madde 19— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Açık öğretim bürolarına dönemler itibarıyla başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı, çalışma takviminde belirlenir ve uygun iletişim araçlarıyla ilgililere duyurulur.

Başvuru Koşulları

MADDE 20 – (Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Okula, mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış olanlardan;

a) İlkokul 4 üncü sınıfı tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar

başvurabilirler.

 

Başvuru

Madde 21— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Başvuru koşullarından birini taşıyanlar, yıl boyunca resmî tatil günleri dışında mesai saatlerinde olmak üzere açık öğretim bürolarına başvurarak aday kayıtlarını yaptırabilirler. Adayların hangi dönem ve tarihlerde sınava girecekleri çalışma takviminde belirtilir.

Kayıt için İstenen Belgeler

Madde 22— Okula kayıt yaptıracaklardan;

a) Öğrenim belgesinin aslı,

b) Yürürlükten kaldırıldı. (16.3.2009/27171 RG)

c) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Katkı payına ait banka dekontu veya posta çeki alındısı,

e) Başvuru formu,

f) Bürolardan alınan öğrenci dosyası,

istenir.

Kayıt-Kabul

Madde 23— Öğrenci bürolarınca, aday kayıtları yapılanların belgeleri, dosyalarıyla birlikte kesin kayıtları için okul müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin belgeleri okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında ikişer öğretmenden oluşturulacak komisyonlarda değerlendirilerek uygun bulunanların kayıtları yapılır.

Sınıf ve ders belirleme işlemleri(3)

Madde 24— Öğrencilerin uyum işlemleri komisyonlarca aşağıdaki esalara göre yapılır:

a) Öğrenim belgesindeki dersler dikkate alınarak öğrencinin sınıfı belirlenir.

b) Önceki yıllarda, ayrı ayrı okutulan, ancak sonradan birleştirilmiş derslerden birini başarmış olanlar, diğerini de başarmış sayılırlar.

c) Yürürlükten kaldırıldı. (16.3.2009/27171 RG)

d) (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) İlkokulu bitirmiş olanlardan Ustalık/Kalfalık Belgesi olanlar, 6 ncı sınıfı tamamlamış kabul edilir.

e) Belgeler değerlendirilirken bir üst sınıfa kaydına karar verilen öğrenciler, önceki sınıfına sonradan konulmuş derslerden sorumlu tutulmazlar.

f) 10’luk not sisteminde verilen notlar, 5’lik not sistemine, aşağıdaki şekilde çevrilir.

Onluk Sistem
Beşlik Sistem
Derecesi
10-9
.............5.............
Pekiyi
8-7
.............4.............
İyi
6
.............3.............
Orta
5-4
.............2.............
Geçer
3-2-1
.............1.............
Başarısız

g) Daha önce dışardan bitirme sınavlarına katılırken ayrılan öğrenciler, okula kayıt yaptırmaları durumunda, dışarıdan bitirme sınavlarında başarılı oldukları derslerden sorumlu tutulmazlar.

ğ)(Değişik: 21/07/2012 - 28360 RG) Açık Öğretim Ortaokulundan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, yeniden başvurmaları hâlinde ayrıldıkları sınıftan öğrenimlerine devam edebilirler.

h) (Ek bend : 16.3.2009/27171 RG) Kayıtlarına esas öğrenim belgelerinde yıl sonu puanı/notu bulunmayanların yıl sonu puanı/notu, o yıla ait mevcut dönem puanı/notu esas alınarak belirlenir.

Öğrenci Dosyası

Madde 25— Okul müdürlüğünce her öğrenci için, bir "Öğrenci Dosyası" düzenlenir. Bu dosyada, öğrencinin belgeleri bulundurulur. Ayrıca "Öğrenci Kişisel Dosyası" düzenlenmez.

Veli-Vasi

Madde 26— Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli öğrencilerin başvuru, kayıt-kabul ve mezuniyet işlemlerinin yürütülmesinde veli veya vasi tayin edilir. İşlemlerini kendisi yürütecek olanlarda veli zorunluluğu aranmaz. Ancak kayıt silme ve diploma alma işlemlerini kendileri yürütemeyecek olan öğrencilerin yetki verecekleri kişilerden vekâlet istenir.

Kayıt Yenileme

Madde 27— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Okula devam eden öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her dönem öncesinde kayıt yenilerler. Kayıtlarını yenilemeyenlerin öğrencilik hakları o dönem için dondurulur. Kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, çalışma takviminde belirlenir ve uygun iletişim araçlarıyla öğrencilere duyurulur.

İlişik Kesme

Madde 28— Öğrenciler, istemeleri durumunda okul müdürlüğüne başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

Öğrencilik Hakları

Madde 29— Kayıtlarını yenileyen öğrenciler, askerlik tecili dışında tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Eğitim-Öğretim

Dersler

Madde 30— Okulda, ilköğretim ders programlarının uygulanması esastır.

Ancak öğrenciler;

a) (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri ile seçmeli derslerden,

b) İşitme ve konuşma engelli olduklarını, Sağlık Kurulu Raporuyla belgelendirenler yabancı dil dersinden,

c) Müslümanlıktan başka diğer dinlere mensup olanlar, beyanlarına göre isterlerse "Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi" dersinden,

muaf tutulurlar.

ALTINCI BÖLÜM 
Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme

Ölçme ve Değerlendirme

Madde 31— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde;

a) Okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar ile açıklamalar esas alınır.

b) Başarı, derslerin sınav puanları esas alınarak belirlenir.

c) Ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edinilen davranışların ölçülmesine de ağırlık verilir.

ç) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

d) Bir dersin sınavından en az 45 puan alanlar, o dersten başarılı sayılır.

e) Bir dersin yıl sonu puanı, o dersin sınavından alınan puandır.

f) (Değişik: 07/09/2013-28758 RG)Ağırlıklı başarı puanının hesaplanmasında kullanılacak ders saati sayısında, örgün ilköğretim kurumlarındaki haftalık ders saati sayıları esas alınır. Bir dersin ağırlıklı başarı puanı, o derse ait haftalık ders saati sayısı ile o dersin yılsonu puanının çarpımıyla bulunur. Yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saati sayısına bölümünden elde edilen puandır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması, diploma puanı olarak belirlenir.

Başarının belirlenmesi(4)

Madde 32— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir.

(Değişik: 07/09/2013-28758 RG) Beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1.00 eklenir ve çıkan sayı 50/3 ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür.

Sınavların Yapılması

Madde 33— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla çalışma takviminde belirtilen tarihlerde merkezi sistemle dönem sınavları yapılır.

Zorunlu öğrenim çağı dışındaki öğrenciler bir dönemde sadece bir sınıfa ait dersler ile kayıt sırasında veya kayıt yenilemede seçtikleri bir üst sınıfın en fazla dört dersi ile başarısız oldukları derslerden sınava katılabilirler.

(Değişik: 07/09/2013-28758 RG) Zorunlu öğrenim çağında olup tutuklu, hükümlü, bedensel engelli, özel eğitim gerektirenler ile bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisi ile birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrenciler, öğretim yılı içindeki sınav dönemlerinde yalnız bir sınıfın derslerinden sınava katılabilir ve merkezi sistem ortak sınavına iki dönem girebilirler. Bunlardan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun üçüncü maddesine göre öğrenim çağı dışına çıkanlara bu maddenin ikinci fıkrası hükmünce işlem yapılır.

Kategori: Genel

Değerli ziyaretçimiz, sitemize üye iseniz lütfen giriş yapınız.
Üye değilseniz üye olmak için tıklayın.
 
Tema Seç: