Waterput: Cholesterolleugen

 

HET CHOLESTEROLBEDROG

INDEX

CHOLESTEROLBEDROG
Omdat ik denk dat we momenteel in een bijzondere tijd leven waarin langzaamaan ieder stukje onrecht boven komt drijven wil ik ook graag een steentje bijdragen aan dit proces. Momenteel is ÚÚn van de grootste vormen van bedrog wel de angst die mensen wordt aangepraat door allerlei vertegenwoordigers van de medische wetenschap die stellen dat het gevaarlijk is om een hoog cholesterolgehalte te hebben omdat het een groot risico op hart-en vaatziekten met zich zou meebrengen. Er wordt al jarenlang een grote campagne gehouden door deze wetenschappers hand in hand met de margarine- en farmaceutische bedrijven om mensen ervan te overtuigen dat cholesterolverlaging werkelijk erg belangrijk is.
 
Gelukkig zijn er ook wetenschappers die niet gesponsord worden door farmaceutische bedrijven en soms durven zij zelfs een artikel, dan wel een heel boek te schrijven waarin ze een andere kant van de cholesterolzaak belichten. In het boek van de hoogleraar prof. dr. Walter Hartenbach uit MŘnchen getiteld 'De Cholesterolleugen' krijgen we een schrikbarend ander beeld. Later volgt een brief die deze professor geschreven heeft waarin staat dat er geen enkel verband is aangetoond tussen een verhoogde cholesterolspiegel en hart- en vaatziekten. Sterker nog een hoger cholesterolwaarde is eerder een teken van gezondheid dan andersom. Als het huidige criterium in de gangbare medische wereld zou kloppen dan zou zo'n 80% van de wereldbevolking een te hoge cholesterolspiegel hebben.
 
Lees zelf maar eens verder, als je tenminste wenst verder te kijken dan de leugens die ons regelmatig vanuit de media worden aangereikt op dit vlak. Hieronder volgt uit het boek "De Cholesterolleugen" van Prof. dr. Walter Hartenbach (ISBN:90 202 4394 2, oorspronkelijke Duitse druk uit 2002, vertaald in het Nederlands in 2005) de tweede brief die hij schreef naar de minister van Voeding, Landbouw en Bosbouw in de bondsstaat Beieren, Josef Miller (pp. 25-29):
 
Geachte meneer de minister,
 
Als antwoord op uw schrijven stuur ik u bijgaand boek, getiteld: Cholesterin - wertvolster Baustein des Lebens [Cholesterol - de meest waardevolle bouwsteen van het leven], waaruit u zult kunnen opmaken dat de de brochure die u mij toezond, Cholesterinbewusst essen, volstrekt aan de wetenschappelijke inzichten [over dit onderwerp] voorbijgaat. De erin opgenomen uitspraken zijn zonder meer onjuist en komen neer op een gevaarlijke misleiding van de bevolking. Laat me hier de belangrijkste onjuistheden kort samenvatten.
 
1.DOORSNEEWAARDEN CHOLESTEROLSPIEGEL
De doorsneewaarde van de cholesterolspiegel voor volwassenen is 250 mg/dl of 6,36 mmol/l. Waarden van 300-350 mg/dl of 7,63-8,90 mmol/l komen veelvuldig voor en kunnen normaal worden genoemd. Daar het uit cholesterol gevormde stero´dehormoon cortisol de essentiŰle activator voor het energetische potentieel aan glucose is, is de productie van cholesterol steeds aan aanziekelijke schommelingen onderhevig. De lever, in feite het productiecentrum van cholesterol, is het orgaan dat de behoefte reguleert; het is gevaarlijk de cholesterolspiegel te willen verlagen, en het is zonder meer uiterst onverantwoordelijk dalingen tot beneden 200 mg/dl of 5,09 mmol/l na te streven. Dit is de kwalijke strategie van niet alleen de margarine-industrie, maar ook de farmaceutische industrie die cholesterolverlagende middelen produceert. Een verlaging van het cholesterolgehalte leidt tot een bedenkelijke vermindering van de mentale en fysieke prestatievermogens en een verhoogde incidentie van door kanker veroorzaakte weefseldegeneratie.
 
2.CHOLESTEROL EN ARTERIOSCLEROSE
Cholesterol heeft niets uitstaande met de ontwikkeling van arteriosclerose en het ontstaan van hartinfarcten. In de arteriosclerotische verdikkingen van de bloedvaten, die uit cellen en bindweefsels bestaan, kan maximaal 1 procent aan cholesterolaanslibsels worden gevonden, een gegeven waavan ik de juistheid als vaat- en hartchirurg kan bevestigen.
Ook alle op dit vlak vooraanstaande wetenschapsbeoefenaren - zoals de hoogleraren en onderzoekers M. Apfelbaum, M. Berger, G. Glaeske, J. Holtmeier, H. Immich, M. Kaltenbach, T.B. Newman, P. Krabanek, N. Worm en W. Stehbens - noemen de lipidehypothese zonder uitzondering 'kolder'.
 
3. GOED EN SLECHT CHOLESTEROL: ONZIN
Er bestaat niet zoiets als 'verschillende soorten cholesterol', zodat het absurd is om van 'goed'en 'slecht' cholesterol te spreken. Er zijn alleen twee uit eiwitten bestaande vervoersstoffen voor cholesterol (lipoprote´nen):
          A. Het minder benodigde HDL-lipoprote´ne, voor het transport van de met het voedsel opgenomen cholesterol naar de lever, essentieel voor de vorming van galzuren, en
          B. Het LDL-lipoprote´ne, dat tot taak heeft om de door de lever gevormde cholesterol [ruim 80% van alle cholesterol] dagelijks naar de biljarden lichaamscellen te vervoeren, opdat ze kunnen groeien en hun functies kunnen vervullen.
Het LDL-cholesterolcomplex - ten onrechte 'LDL-cholesterol' genoemd - is dus nodig voor het functioneren van alle cellen en de vorming van de stero´de die welhaast de volledige stofwisseling reguleert; daardoor is het voor de instandhouding van ons leven onontbeerlijk. Alle lichaamscellen bezitten daarom een receptor voor het LDL-lipoprote´ne. Aangezien het LDL-cholesterolcomplex een uitsluitend nuttige functie heeft, geen invloed uitoefent op de ontwikkeling van arteriosclerose en bovendien onderhevig is aan natuurlijke schommelingen, is het onzinnig te spreken van ziekelijke hypercholesterolemie. Helaas heeft een groot aantal artsen zich laten verleiden dit soort onzin voor zoete koek te slikken.
 
4.HYPERCHOLESTEROLEMIE
Hypercholesterolemie komt uitsluitend voort uit een erfelijke afwijking van het volledige cellensysteem, namelijk het ontbreken van een receptor voor het LDL-cholesterolcomplex. Hierdoor zijn de lichaamscellen niet in staat het aangeboden cholesterol in de vereiste hoeveelheden op te nemen. Aangezien in de productie van cholesterol in de lever voortgaat, stijgt de hoeveelheid niet door de cellen opgenomen cholesterol in het bloed van jaar tot jaar verder, waardoor bloedwaarden van 400-1000 mg/dl of 10,18-25,45 mmol/l kunnen worden gemeten. Bij deze patiŰnten worden alle organen op den duur verzadigd van cholesterol, hetgeen tot knobbelvormige verdikkingen leidt die operatief verwijderd dienen te worden.
Cholesterolafzettingen in de bloedvaten ontstaan echter - ondanks de jarenlange stijging van de cholesterolspiegel - pas in het eindstadium, als reeds alle organen doordrenkt zijn van cholesterol. Omdat de lichaamscellen vanwege de ontbrekende receptor voortdurend lijden aan cholesterolgebrek, komt bij deze patiŰnten in het eindstadium een kankerachtige degeneratie van nagenoeg alle organen tot ontwikkeling. Nagenoeg de hele medische stand heeft geen flauw benul van dit proces.
 
5.VOEDING EN CHOLESTEROL
Het is absurd de voeding verantwoordelijk te willen stellen voor een stijging van de cholesterolwaarden. De door de voeding bewerkstelligde schommelingen van de cholesterolspiegel naar boven of beneden belopen maximaal 5 procent en blijven bovendien niet langer dan 24 tot 48 uur in stand, omdat de lever bij een verhoogde of verlaagde cholesterolopname ogenblikkelijk ingrijpt door de eigen productie van cholesterol te verlagen respectievelijk te verhogen.
 
6.KOOLHYDRATEN
Koolhydraten - voedingsstoffen waaraan de behoefte van het lichaam tamelijk gering is - worden veelal niet verbruikt, maar omgezet in vetten. Het nadrukkelijk aanbevelen van de consumptie van meer koolhydraten [zoals in de desbetreffende brochure wordt gedaan] betekent het stimuleren van vetzucht, hoge bloeddruk en stoornissen in de bloedsomloop!
De mij toegezonden brochure valt ten aanzien van een gebrek aan ook maar de geringste medische en wetenschappelijke kennis nauwelijks te overtreffen en mag dan ook niet serieus genomen worden. Aan de auteurs, de diŰtisten dr. Ursul Wahrburg en haar collega Ruth R÷sch, stuur ik een kopie van deze brief. Ook gaan er kopieŰn naar de mij bekende adressen van televisiemaatschappijen, medische instellingen en hogescholen.
 
In de hoop dat deze brochure in uw prullenmand zal belanden, verblijf ik...
Tot zover deze brief, en tot zover ook dit onderwerp betreffende cholesterol. Als je er meer over zou willen weten verwijs ik naar het boek waaruit dit stukje afkomstig is. 

Zie ook:

 
 
 
 
 
Waterput, November 2006, bijgewerkt juli 2010.

Deze tekst is ook verschenen op: Waterputspace, november 2006

Naar boven

 


Hieronder kunnen prachtige voorbeelden staan van instellingen en bedrijven die proberen te profiteren van de cholesterolleugen zoals op deze pagina beschreven.