Waterput: Maatschappelijke opstand tegen Baarmoederhalskankervaccin
 
 

Maatschappelijke Opstand tegen Baarmoederhalskankervaccinatie?

Onstaan er scheuren in het klakkeloze vertrouwen in de overheid
en de (farma)-medische wereld?


    April 2009


INTRODUCTIE
Sinds in februari 2009 de uitnodigingen voor het Cervarix 'baarmoederhalskankervaccin' het land in zijn gestuurd voor in eerste instantie de inhaalslag voor 13 t/m 16-jarige meisjes is de beroering onder de bevolking alsmaar toegenomen. Zie bovenstaande links voor meer informatie over het HPV-virus en de bedenkelijke achtergronden van het vaccin. Op deze pagina wil ik gaan monitoren hoe er wordt omgegaan met het bericht dat er toch de nodige aantallen meisjes zijn die gewoonweg weigeren dit vaccin te nemen.

Ik vind het vooral interessant om te zien hoe de farma/medische orde tezamen met onze minister Klink om zal gaan met deze volksweigering. Het is immers niet zomaar een weigering, maar het is ook een signaal vanuit de bevolking dat ze niet meer zomaar vertrouwen op instanties als de gezondheidsraad, het rijksvaccinatieprogramma, de medische orde en de overheid. Dat is natuurlijk een teken dat waarschijnlijk met man en macht bestreden zal worden. De rol van de media hierin is ook fascinerend, want deze opstand komt vooral voort uit een internetbeweging: ook dat is niet heel prettig voor de media, die eerder geneigd zijn het standpunt van de overheid en de 'medische wetenschap' te verdedigen.

Waarschijnlijk wordt dan ook alles uit de kast gehaald om de weigeraars af te schilderen als 'alternatieve kwakzalvers', 'zweverige onwetenden' en mensen die geloven in broodje-aap-verhalen, mensen die willens en wetens het leven van hun kinderen in gevaar brengen. De kans zit er ook in dat er verschrikkelijke verhalen over jonge vrouwen die sterven aan baarmoederhalskanker worden aangehaald. Gelukkig zijn er ook binnen de medische wereld ruim voldoende mensen die veel bedenkingen hebben bij deze overhaaste (Klinkiaanse) invoering.

Mocht je interessante artikelen vinden over de trend dat steeds meer meiden dit vaccin weigeren dan hoor ik het graag via mijn waterputmail. Wellicht kunnen we - nadat we het ware gezicht gezien hebben van de financiële wereld - de ware mentaliteit gaan zien van de grote spelers achter de farmaceutische wereld. Dit kan intrigerende gevolgen hebben voor het algemeen beeld van de bevolking ten opzichte van de financiële verstrengeling tussen de farmaceutische, de wetenschappelijke wereld en de medische wereld.

DAGBLAD VAN HET NOORDEN, 25 FEBRUARI 2009
In een artikel getiteld 'Meisjes twijfelen over vaccin tegen baarmoederhalskanker' wordt het signaal afgegeven dat er inderdaad de nodige twijfel is ontstaan bij allerlei meisjes in de 'prikleeftijd' waarbij er ook steeds meer het vaccin lijken te gaan weigeren. Interessant op deze pagina is dat er ook veel gereageerd is door mensen met daarbij interessante informatie.

Een gynaecoloog Hans Nijman van het Universitair Medisch Centrum Groningen komt aan het woord. De strekking van zijn verhaal is dat alle kritiek eigenlijk maar onzin is en dat meiden het vaccin gewoon moeten nemen. Hij noemt drie zaken die in zijn ogen onjuist zijn:

 • Er zijn meiden overleden na een prik
 • Als je geen maagd meer bent werkt de prik averechts
 • Je kunt er genitale wratten van krijgen
In Nederland wordt net zoals in het Verenigd Koninkrijk Cervarix gebruikt als baarmoederhalskankervaccin. De meeste andere landen lijken gekozen te hebben voor Gardasil. Waarschijnlijk omdat Gardasil veel vaker is gebruikt is er ook veel meer bekend over de negatieve gevolgen ervan. Op de pagina's bovenin deze pagina kun je ook informatie halen hierover. In het onderzoek gedaan naar Gardasil is gebleken dat 44,6% van de vrouwen/meiden die al een HPV-besmetting hadden juist méér kans kregen op de vorming van baarmoederhalskanker na toediening van Gardasil.

De vraag is nu of dat verschijnsel alleen geldt bij de toediening van Gardasil, of ook bij Cervarix. Voor mij zou alleen het feit al dat dit voor een soortgelijk vaccin, dat immers ook o.a. tegen HPV-typen 16 en 18 beschermt, dat soort effecten kan hebben genoeg zijn niet deel te nemen aan dit experiment.

Een opmerkzame lezer merkte op dat diezelfde gynaecoloog uit het artikel in 2005 nog gezegd had:

Volgens Oncologisch gynaecoloog dr. H. Nijman van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zitten er nog veel haken en ogen aan Gardasil. In een kranteninterview (AD 07-02-05) heeft hij gezegd dat op dit moment bijvoorbeeld nog niet duidelijk is hoe lang de bescherming tegen de twee virustypen duurt. Ook is nog onbekend hoe de andere 98 HPV-typen gaan reageren.
Bescherm je dochter.nu (de kritische tegenhanger van de door de Gardasilproducent gesponsorde site Bescherm je dochter.nl (klik maar eens op de link 'disclaimer' linksonder de hoofdpagina).

Een lezer van het artikel, Hans Schokker, heeft een ingezonden brief geschreven die ik hier ook even wil plaatsen:

Geachte heer/mevrouw

Met het artikel is het Dagblad van het Noorden van vandaag over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker slaat het Dagblad de plank volledig mis en laat het zien dat het zichzelf en de lezers niet serieus neemt. De zorgen die er zijn over de veiligheid en effectiviteit van de gebruikte vaccins zijn gebaseerd op de uitkomsten van grondige wetenschappelijke studies en officiële rapporten.

Wie dit betitelt als “Broodje-aap-verhalen” toont weinig respect voor de hooggeleerde deskundigen die met gegronde bezwaren komen tegen deze vaccinatie. Het is zeer bedenkelijk dat de betreffende journalist niet de moeite heeft genomen om een deskundig tegenstander van de vaccinatie aan het woord te laten, bijv. een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Schaamteloos wordt alle ruimte gegevens voor de ongenuanceerde en niet onderbouwde uitspraken van de “deskundige” van het UMCG.

Ik dacht altijd dat een journalist onafhankelijk wil zijn en hoor en wederhoor toepast. Het Dagblad verkiest het blijkbaar om spreekbuis te zijn van de gevestigde medische orde. In Amerika zijn inmiddels meer dan 10000 gevallen gemeld van vaccinatieschade ten gevolge van deze inenting waaronder meer dan 20 dodelijke slachtoffers en meer dan 200 met blijvende handicaps.

De medici beweren ook daar met de grootste stelligheid dat geen van deze gevallen het gevolg is van de vaccinatie. Helaas koop je niets voor dergelijke stelligheid als jouw kerngezonde kind overlijdt of ernstig gehandicapt raakt na inenting met dit vaccin. Dan heb je blijkbaar gewoon pech gehad.

Voor mij is duidelijk dat het tijd wordt om over te stappen naar een krant die zichzelf en de lezers wel serieus neemt en niet aan de leiband loopt van de gevestigde medische orde.

Wij organiseren volgende week in Beilen een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Deze wordt gehouden op woensdag 4 maart om 20.00 uur. De locatie is nog niet bekend, maar zal z.s.m. worden gepubliceerd op onze website www.curaluz.nl Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan via onze website

OFFENSIEF VAN RIVM: ALLEMAAL INDIANENVERHALEN (28 FEBRUARI 2009)
Op zaterdag 28 februari brak de internetcommotie naar buiten en werd er een offensief gestart door het RIVM. De verantwoordelijke voor de vaccinaties bij het RIVM, Marina Conyn (zie
Angst voor Prik tegen Kanker) liet van zich horen en ze sprak over indianenverhalen die circuleren op internet. Op Het Rijksinstituut liegt over Doden door Gardasil wordt daar meteen krachtig op gereageerd. Vooral het vierde commentaar vond ik interessant. Daarin wordt verwezen naar het standpunt van de Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie in relatie tot het baarmoederhalskankervaccin. Eén toch niet te onderschatten vereniging in deze thematiek, dunkt me. In het document staat het volgende te lezen:
Dit is het commentaar van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie:

 1. "Het is niet bewezen dat preventieve vaccins echt tegen kanker beschermen en het zal nog tientallen jaren duren voordat dit kan worden vastgesteld"
 2. De follow-up van beide preventieve vaccins is van korte duur (max. 60 maanden). De beschermende antilichaam titers blijven constant in deze periode. De vraag is hoe lang een dergelijke bescherming uiteindelijk blijft bestaan.
 3. De wenselijkheid van herhalingsvaccinaties is dus nog onbekend.
 4. De vaccins beschermen alleen tegen HPV16 en HPV18, samen verantwoordelijk voor 70% van de cervixcarcinomen.
 5. Of andere virustypes in de afwezigheid van HPV16 of 18 een groter gevaar zullen gaan vormen is op dit moment evenmin bekend.
 6. Er is nog weinig bekend over het effect van vaccinatie bij vrouwen nadat ze (mogelijk) al zijn blootgesteld aan HPV. Lopende studies moeten hierover uitsluitsel geven.

(bron terug te vinden op Preventieve HPV Vaccinatie). Met zoveel onduidelijkheden en vragen lijkt het logisch dat men zich afvraagt: heeft het zin, en wat is het gevaar? En wij zijn doro het internet mondiger geworden je kunt heel veel nakijken en er is natuurlijk veel onzin en bakerpraat op het net, maar twijfel is zeker gerechtvaardigd
Het is fascinerend om te zien dat ondanks het offensief van het RIVM die probeert haar autoriteit te gebruiken uit monde van Marina Conyn (zie haar in nova-uitzending) er alleen maar meer en meer argumenten tegen het gebruik van dit vaccin naar voren worden gebracht. Inmiddels heeft ook de bovengenoemde oncoloog, Hans Nijman - inmiddels een fervent verdediger van de vaccinatie - toegegeven dat er wel degelijk kakkerlakkengif zit in Gardasil (zie Spuiten ze je dan in met kanker of met gif?)

Het verhaal over kakkerlakkengif heeft zijn oorsprong in de stof natriumboraat die in veel producten zit, waaronder in kakkerlakkengif. In Gardasil, een van de vaccins die op de markt is, zit de stof, maar de hoeveelheid die erin zit, is verwaarloosbaar en niet schadelijk voor mensen.

Goed, dit borax zit dan wel niet in het vaccin dat in Nederland gebruikt wordt maar wel in Gardasil dat bijvoorbeeld in Duitsland, België en de VS wordt gebruikt. Ook al is hoeveelheid klein, waarom zou je rattengif in je lichaam willen toelaten? Bovendien zit er zowel in Gardasil als in het Nederlandse Cervarix veel aluminium: ook verre van gezond voor je systeem. Is de aanwezigheid van borax in Gardasil een 'indianenverhaal'? Niet dus.

Verder staat in het rapport van de gezondheidsraad op p. 45 vermeld:

Het onderzoek met Cervarix werd verricht bij meisjes en vrouwen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Ook bij Cervarix is de werkzaamheid bij jongere meisjes onderzocht met behulp van serologisch onderzoek.

De commissie concludeert dat werkzaamheid van het vaccin tegen voorstadia van baarmoederhalskanker bij meisjes van negen tot en met vijftien jaar verondersteld mag worden op basis van onderzoek met oudere meisjes en vrouwen.

Onderzoek naar de werkzaamheid van deze vaccins bij jongere meisjes is volgens de commissie overigens ook niet uitvoerbaar. Baarmoederhalskanker en de voorstadia daarvan treden immers vrijwel niet op in deze leeftijdsgroep, en daarmee is het vaststellen van de werkzaamheid op deze klinische eindpunten nauwelijks uitvoerbaar. Bovendien zou dit onderzoek betekenen dat grote groepen jonge meisjes regelmatig aan inwendig onderzoek zouden moeten worden blootgesteld. Dit vindt de commissie niet gewenst.

Ik ben geen arts, maar als ik het bovenstaande lees dan krijg ik toch sterk de indruk dat er geen onderzoek is verricht naar meisjes onder de 15 jaar. Er wordt namelijk gesproken over 'er mag verondersteld worden dat het ook voor meisjes onder de 15 jaar geldt'. Ik kan vanuit mijn kennis niet inschatten wat het 'serologisch (betreffende bloedserum) onderzoek' heeft ingehouden. Als iemand er meer over kan vertellen dan hoor ik het graag. Waarschijnlijk is er alleen onderzoek gedaan met het bloed van de betreffende doelgroep, zonder dat de kinderen zelf het vaccin kregen.

Han Wempe plaatste op 1 maart 2009, 0:46 ook nog een interessant stuk op een blog. Hij kopieerde daarbij tekst uit datzelfde onderzoeksrapport van de Gezondheidsraad. Hierin wordt een overzicht gegeven van de onzekerheden:

Wat is onzeker?
 • Het is nog niet zeker of de vaccins werkzaam zijn tegen baarmoederhalskanker, het uiteindelijke doel van de vaccinatie. Het is om zowel praktische als normatieve redenen niet goed mogelijk dat eerst te onderzoeken. Of het vaccin, zoals verwacht, werkzaam is tegen baarmoederhalskanker zal in de praktijk moeten blijken.
 • Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van vaccinatie van meisjes in de beoogde doelgroep op persistentie van het virus en het optreden van voorstadia van baarmoederhalskanker. Ook tegen dat onderzoek zijn praktische en normatieve bezwaren aan te voeren. Het bewijs voor de werkzaamheid van vaccinatie bij de doelgroep is nu indirect.
 • De werkzaamheid van de vaccins is nu aangetoond voor een periode van zes jaar. De noodzaak van revaccinatie kan op dit moment niet uitgesloten worden.
 • Als de werkzaamheid van de vaccins af zou nemen en er vindt geen herhaalvaccinatie plaats is het niet duidelijk of infecties met hrHPV een ander beloop zullen hebben dan bij niet eerder gevaccineerde vrouwen.
 • Het is evenmin duidelijk of vaccinatie type-replacement door of unmasking van andere hrHPV tot gevolg heeft en wat daar dan de klinische gevolgen van zouden kunnen zijn. Aangezien de vaccins gericht zijn tegen de meest oncogene hrHPV is het overigens minder waarschijnlijk dat de ziektelast dan weer zal toenemen, zelfs als type-replacement of unmasking zouden optreden.
 • Het is, zoals bij alle nieuwe geneesmiddelen, niet uit te sluiten dat zeldzame bijwerkingen, bijwerkingen op langere termijn of bijwerkingen specifiek voor de vaccinatiedoelgroep zullen optreden.
 • Het is nu nog niet duidelijk hoeveel meisjes en vrouwen de vaccinatie zullen accepteren (hoe hoog de vaccinatiegraad zal zijn). Overwegingen en advies 79
 • Mogelijkerwijs wordt introductie van HPV-vaccinatie, omdat het gaat om vaccinatie tegen een seksueel overdraagbare infectie, door sommigen gezien als een vrijbrief voor onveilige seks.
 • Er zijn nog weinig gegevens over het effect van vaccinatie op andere ziektebeelden die met HPV samenhangen, maar de eerste resultaten zijn gunstig.

Daarna was er nog het argument dat de kosten eigenlijk te hoog waren maar aan gezien ik vind dat je geen euro labeltje aan een mensen leven kan hangen heb ik die niet zomaar meegenomen.Zelf heb ik geen idee hoe ze nog steeds een positief besluit kunnen nemen terwijl ze zelf aangeven dat er maar weinig zeker is en dat de rapportering van de fabricanten wel erg rooskleurig is

Han Wempe

Nou, ik ben benieuwd hoe mevrouw Conyn van het RIVM om zal gaan met de krachtige parering van haar toch aardig op valse autoriteit gebaseerde media-offensief. Waarschijnlijk gaat ze hulp krijgen uit de farmaceutische kringen, want die moeten het toch langzaamaan ook een beetje benauwd gaan krijgen met wat er zich hier in Nederland aan het afspelen is. Ze worden door de burgers in hun kaarten gekeken. Misschien gaat onze minister Klink nog iets doen om de bevolking gerust te stellen of gaat iemand van de gezondheidsraad vertellen dat ze echt heel goed werk verricht hebben en dat het een ontzettend veilig en goed doortest vaccin is. Misschien wordt meer nadruk gelegd op dat normaal antroposofen en religieuze mensen alleen vaccinaties weigeren. We zullen zien. Voorlopig is de wedstrijd nog niet gelopen en loopt het farmamedische overheidsstandpunt steeds meer achterstand op.

2 MAART 2009: EEN AANTAL BERICHTEN IN DE KRANTEN
Vandaag is het dan begonnen: de eerste prikken worden uitgedeeld. Nu zal ook steeds duidelijker gaan worden hoeveel meiden besluiten niet te komen opdagen. Ik heb kort wat geneusd om te horen hoe kritisch de officiële media zijn. Bij
Elsevier was er niets te horen over kritische geluiden. Bij het NRC was er wel een paragraaf ingeruimd met wat kritische geluiden:

Kritische artsen stelden vorig jaar dat de vaccinatie van twaalfjarigen niet zinvol is. Het vaccin zou nooit zijn getest bij deze leeftijdsgroep. Ook is volgens de critici nog niet duidelijk hoe effectief het vaccin is, hoe lang het werkt en wat de bijwerkingen zijn.
Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker begonnen
Zoals te verwachten geen kritisch woord bij het ministerie van VWS en de bijbehorende site Prik en Bescherm wordt nog altijd gedaan alsof er allemaal niets aan de hand is:
Over de inenting tegen baarmoederhalskanker wordt veel onzin verteld. Op websites, maar ook via allerlei e-mails. Door die informatie lijkt het alsof het vaccin niet werkt en zelfs gevaarlijk is. Dat is niet juist en niet gebleken uit goed wetenschappelijk onderzoek.

Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte. Door vaccinatie verklein je de kans om deze ziekte te krijgen. De inenting tegen baarmoederhalskanker is niet verplicht, net als bij andere vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma. De keuze om de inenting te gaan halen moet je laten afhangen van informatie die gebaseerd is op goed wetenschappelijk onderzoek.

Goed, we weten inmiddels wel hoe relatief 'goed wetenschappelijk onderzoek' is. Ik onderdruk de neiging om alle wetenschappelijke kritiek te herhalen. Ik kwam wel nog dit interessante wetenschappelijke filmpje tegen. Het is een schande dat de overheid zich zó pro-farma opstelt en daarbij de indruk wekt dat alle kritiek onzin is en daarbij de wetenschap zo selectief gebruikt. Ze laten hun ware gezicht op deze manier wel zien. Erg leerzaam.

Bij het NOS-journaal is er wel wat ruimte voor wat (meer oppervlakkige) kritiek

Kritiek
Er is kritiek op de vaccinaties. Ouders zijn bang dat ze gevaarlijk zijn en dat hun dochters er ziek van kunnen worden. De critici zeggen dat kinderen eraan overlijden en dat dat al gebeurd is in ander landen.

De kritiek is ook op de lange termijn-effecten. Die zijn nog niet duidelijk. Er wordt gedacht dat de inenting schadelijk kan zijn voor de hersenen en ook tot onvruchtbaarheid kan leiden.

Een ander punt van kritiek is dat een uitstrijkje nodig blijft, want met het vaccin zijn vrouwen niet beschermd tegen alle varianten van het virus. Men is bang dat vrouwen geen uitstrijkje meer gaan halen, omdat ze denken dat ze al beschermd zijn.

Ook wordt gezegd dat het een hele operatie is om duizenden meisjes in te enten, terwijl relatief weinig mensen overlijden aan deze ziekte.

De volkskrant schrijft vandaag wel een kritische paragraafje:

Kritische artsen stelden vorig jaar dat de vaccinatie van twaalfjarigen niet zinvol is. Het vaccin zou nooit zijn getest bij deze leeftijdsgroep. Ook is volgens de critici nog niet duidelijk hoe effectief het vaccin is, hoe lang het werkt en wat de bijwerkingen zijn.
De Telegraaf en het Algemeen Dagblad schrijven alleen een vrij neutraal berichtje over dat het vaccineren begonnen is zonder enig woord van kritiek.

Voorlopig wordt er nog niet gesproken over een massale protestactie vanuit de bevolking. We zullen zien hoe het zich verder ontwikkelt. Zodra duidelijk wordt dat er veel meisjes niet komen opdagen is dat natuurlijk zeer ongewenste informatie die liever niet aan de grote klok gehangen zal worden. De kritiek zoveel mogelijk belachelijk maken of doodzwijgen lijkt nu vooral de aanpak.

3 MAART 2009: HOGE OF LAGE OPKOMST?
Vandaag fietste ik naar huis en dacht ik dat het als internetgemeenschap toch moeilijk is om het op te nemen tegen de media, de overheid en de farmamedische 'wetenschap', ongeacht de hoeveelheid feiten die je naar voren brengt. Het is al heel wat dat er op de eerste dag bepaalde plekken waren, waar slechts een opkomst was van 60%.

Het wordt ook wel wat vermoeiend om maar steeds te moeten constateren hoe de officiële sites berichten over deze vaccinatie. Minister Klink heeft ook nog eens van zich laten horen met de woorden dat 'de juiste informatie op de site van de RIVM-site staat' (Hoge Opkomst tegen Baarmoederhalskanker) en dat de informatie op internet 'vrij eenvoudig te weerleggen is'. Zoals gebruikelijk wordt er echter niet inhoudelijk ingegaan op de argumenten (waarbij de 44,6% toenamekans op baarmoederhalskanker met Gardasil indien je al besmet bent met HPV natuurlijk het grootste geheim is. Waarom zou zo'n verschijnsel ook niet optreden bij Cervarix, het broertje van Gardasil?).

De manier waarop de koppen op internet verschijnen zijn ook veelzeggend: 'GGD-tevreden vanwege hoge opkomst' zie je op allerlei plekken verschijnen. Er wordt gezegd dat er in Tiel een opkomstpercentage was van 90%. Er zijn ook plekken geweest waar de opkomst 60% was. Deze plek wordt dan weer niet genoemd. Dat klinkt natuurlijk ook niet zo lekker in de propagandastrijd: bijna de helft van de kinderen komt niet opdagen in stad B.

In een artikel van RTV Utrecht op 28 februari 2009 genaamd ' RIVM verwacht lage opkomst bij vaccinaties' kunnen we nog het volgende lezen:

RIVM verwacht lage opkomst bij vaccinaties

DE BILT - Het Rijksinsitituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in De Bilt verwacht een lage opkomst bij het inenten tegen baarmoederhalskanker.

Uit peilingen blijkt dat maar zeventig procent van alle opgeroepen meisjes zich daadwerkelijk zal laten inenten. Dat meld het AD.

Het RIVM wijt het probleem voor een deel aan de onduidelijkheid over de werking van het medicijn. Ook circuleren er verhalen op internet waarin de veiligheid van de vaccinatie in twijfel wordt getrokken.

Toch grappig, niet? Een aantal dagen geleden werd een opkomst van 70% gezien als een lage opkomst en een aantal dagen later wordt het in de media benadrukt als zijnde een hoge opkomst waar de GGD's erg tevreden over zijn. Ik zou graag een overzicht willen zien van de vaccinatiepercentages per stad. Het lijkt me ook interessant om te zien of er bepaalde trends waarneembaar zijn. Als iemand daar informatie over heeft dan hoor ik het graag.

Verder is er de aanpak waarneembaar dat de 'indianenverhalen' en 'kritiek op internet' zou neerkomen op dat je geen seks meer mocht hebben het eerste jaar na de vaccinatie of dat je maagd moet zijn. Hiermee wordt dan bij menigeen de indruk gewekt dat het dit soort kritiek is die op internet leeft en veel mensen aanzet het dubieuze vaccin niet te gebruiken. Dat zou ik pas echte indianenverhalen willen noemen die in mijn ogen vooral ingezet worden om de internetkritiek wat te bagataliseren.

Op Texel schijnt maar 54% van de meiden gekomen te zijn en in Schagen 53% (zie Veel Meisjes blijven weg bij Vaccinatie). Het is me opgevallen dat regionale kranten wat vrijer lijken te spreken dan de landelijke dagbladen.

Voor degene die nog eens een samenvatting willen lezen van veel kritiekpunten raad ik het aan de brief te lezen van Peter de Kort, freelance publicist welke hij me mailde op 3 maart 2009.

Ikzelf heb vandaag een vijftal tweede kamerleden aangeschreven (CDA, PvdA, ChristenUnie, SP, PVV) met de volgende tekst:

Geachte heer X,

Zoals u waarschijnlijk weet is er op 2 maart gestart met de inenting van meisjes tussen 13 en 16 jaar met het baarmoederhalskankervaccin.

Er is op internet een volksbeweging gaande die zich boos maakt over de wijze waarop de overheid net doet alsof er niets aan de hand is en de vaccinatie volledig veilig zou zijn. Ik zou u graag willen wijzen op het volgende onderzoek dat gedaan is door de FDA (Food en Drug Administration) van de VS naar Gardasil, het broertje van Cervarix dat in Nederland wordt gebruikt:

http://www.naturalnews.com/downloads/FDA-Gardasil.pdf

In dit document staat in tabel 17 genoemd dat er werd gevonden dat meiden die op het moment van vaccineren al besmet waren met een HPV-virus een 44,6% grotere kans hadden op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker dan meiden die niet zijn gevaccineerd.

Deze informatie is door Merck/Sanofi Pasteur en de FDA weggemoffeld, maar het rapport bestaat nog altijd.

Vanwege de grote mate van overeenkomst tussen Gardasil en Cervarix lijkt het me ronduit gevaarlijk om meiden niet eerst te testen op de aanwezigheid van HPV voordat ze worden blootgesteld aan een toename van risico op baarmoederhalskanker in het geloof dat ze juist zich beschermen.

Ik hoop dat u de moeite neemt hier aandacht aan te schenken.

Met vriendelijke en bezorgde groet van een vader
J. H.
Nijmegen

4 MAART 2009: TWIJFEL OVER DE TWEEDE PRIK

In het Eindhovens Dagblad van 3 maart 2009 heb ik voor het eerst een journalist serieus inhoudelijk zien schrijven over de redenen waarom zoveel mensen weigeren het Cervarix-goedje in hun dochters te laten zetten. Zie: Kritiek op prik tegen baarmoederhalskanker (Eindhovens Dagblad, 3 maart 2009)

Een opvallende reactie vond ik deze van Hellen Bruins:

Mijn dochter is vandaag gevaccineerd en ik was te laat om haar daarvan te
weerkouden,want de rest van de klas ging ook(ze had geen formulier bij zich
maar kon toch worden geprikt!!!!)
Ik ben hier op z'n zachtst gezegd zeer over ontstemd.
We zijn net terug van vakantie en dit overviel ons.
Zonder formulier met handtekening van een ouder zou uberhaupt
niet mogen worden ingeent,
al helemaal voor zo"n omstreden vaccinatie!!
Ik vraag me af of ik de rest van de vaccinaties kan laten zitten of dat dit
werkt als een anti-bioticakuur die je af moet maken .Wie weet dit?
Hellen Bruins - 03-03-2009 | 16:53 Reactie Hellen Bruins
Wat ik verder opmerkelijk vond aan de nieuwe berichten vandaag was wel dat er nu ook geluiden gaan komen van mensen die - ook al hebben ze de eerste prik toegestaan - gaan weigeren de tweede vaccinatie toe te staan. Ze voelen zich vaak te eenzijdig positief geïnformeerd door de overheid. Ik heb overigens van géén van de vijf aangeschreven tweedekamerleden nog een bericht ontvangen. Ook niet van de RIVM die ik het verzoek had gestuurd om informatie over de opkomst in de verschillende dorpen en steden.

Op 5 maart 2009 heb ik een email gestuurd naar de GGD Zuid-Holland West met het verzoek om informatie te verkrijgen over de opkomst bij twee inentingsdagen. Daar werd heel netjes de volgende dag, 6 maart, op gereageerd:

Geachte heer,

In de regio Zuid-Holland West zijn tot nu toe twee vaccinatiemiddagen geweest (Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer). Beide keren was de opkomst 70%.

Vriendelijke groet,

Op 9 maart is er ook in een uitzending van Tros Radar aandacht besteed aan beide kampen in het HPV-vaccinatiedebat. Wat ik daar vooral opvallend aan vond was de ietwat loconieke wijze waarop het onderzoek terzijde werd geschoven door mevr van Leeuwen, namelijk dat onderzoek dat je juist een toenamekans hebt 44,6% indien je reeds met HPV besmet bent tijdens de vaccinatie. Ook is niet genoemd dat de helft van de gevallen voorkomen had kunnen worden als de vrouwen hadden meegedaan aan het 'uitstrijkje'. De agressieve farmaceutische campagne is niet aan bod gekomen, net zo min als het hoge aluminiumgehalte en het gemanipuleerde insecten D.N.A.

Op 10 maart is er een uitzending geweest van de E.O. op radio 1 waarin opnieuw mevrouw Conyn van het RIVM aanwezig was, tezamen met de heer Oosterhuis. In dat gesprek bleef de RIVM maar benadrukken dat er een angstcampagne werd gevoerd door vooral de antroposofen en de Ned. Vereniging voor Kritisch Prikken.

Interessant hierbij was dat duidelijk werd dat het opkomstpercentage van de eerste dagen ook volgens de RIVM is gedaald naar 60% (zie ook Actie tegen 'fabels' rond prik baarmoederhalskanker). Dat is dan een gemiddelde, waarbij ik me afvraag hoe de verdeling zo over de verschillende steden is. Goed, het was een uitzending van de E.O., wat de aanwezigheid van prof. Oosterhuis wel wat kan inkaderen omdat één van zijn argumenten tegen de vaccinatie is dat als kinderen een 'christelijke' levenswijze hebben het niet zo nodig zou zijn om zich te laten vaccineren.

Het is in mijn ogen ook ironisch dat mevrouw Conyn spreekt over een 'angstcampagne' tegen de vaccinatie, terwijl juist de farmaceutische industrie zelf de vaccinatie Nederland heeft ingeloodst middels een enorme angstcampagne met daarbij de site als bescherm uw dochter.nl als triest dieptepunt. De RIVM is inmiddels wel wat gedetailleerder ingegaan op de kritiek die wordt genoemd. Dat kun je lezen op de site van de RIVM.

In een opiniestuk van de heer Leget, universitair hoofddocent Zorgethiek van de Universiteit van Tilburg wordt krachtig verwoord hoe de vork in de steel zit wat betreft de werkelijke oorzaken over de steeds maar dalende opkomstcijfers voor dit farmaceutische experiment. Een aanrader: Moet ik mijn dochter die prik laten geven?, waarbij ik hieronder zijn conclusie plaats:

Krijgt mijn dochter een prik of niet? En wanneer ben je een goede ouder? Als één ding duidelijk wordt door de HPV-vaccinatie, is het dat het nog niet zo eenvoudig is om een goede ouder te zijn in deze tijd.

Blind vertrouwen op de overheid of de media is niet verstandig. Want vanuit de overheid (en de farmaceuten) mag dan de vraag zijn: ’Wil je je dochter beschermen tegen kanker?’ Vanuit een kritisch perspectief kan de vraag even goed gesteld worden als: ’Laat je je dochter meedoen aan een slecht onderbouwd, duur, nationaal wetenschappelijk experiment waardoor angst gezaaid wordt en een schijnzekerheid geschapen wordt dat mensen tegen doodgaan beschermd zouden zijn?’

Een goede ouder is in onze tijd niet alleen een zorgzame ouder, maar ook een goed geïnformeerde ouder.

Carlo Leget
universitair hoofddocent zorgethiek, Universiteit van Tilburg

Zie ook: Concerns over safety of cervical cancer vaccine after 1,300 girls experience adverse side-effects (artikel van 9 maart in de Daily Mail)

RIVM JAAGT OP PRIKWEIGERAARS
In een artikel van het Algemeen Dagblad van 11 maart 2009 (
Brief Moet Prikweigeraars Overtuigen) wordt het nieuwe offensief van de RIVM beschreven: alle meiden die geweigerd hebben de GlaxoSmithKline-prik te halen worden opnieuw aangeschreven met een brief waarin waarschijnlijk toch wel zal staan dat het wel érg dom is om dit zeer belangrijke HPV-vaccin niet te gaan halen.

Gelukkig wordt er inmiddels ook in kranten op een andere toon geschreven. In het bovengenoemde artikel van het A.D. wordt bijvoorbeeld het woord 'fabels' tussen aanhalingstekens geplaatst om aan te geven dat het misschien toch wel meer is dan alleen maar fabel. De RIVM - natuurlijk helemaal overtuigd van haar gelijk - blijft woorden gebruiken als 'pertinente onjuiste informatie' en 'waanzinnige verhalen op internet'

In het Nederlands Dagblad wordt ook de techniek toegepast van het daadwerkelijk noemen van onzinverhalen als zijnde representatief voor de kritiek vanuit de samenleving, zoals dat meisjes onvruchtbaar kunnen worden of in coma kunnen raken of verlamd zouden kunnen worden. Die kritiek heb ik zelden gehoord.

In het Reformatorisch Dagblad wordt ook geschreven over docenten die op scholen tegen de vaccinatie pleiten. Mevrouw Conyn van het RIVM vindt dat 'verwerpelijk'.

Vanochtend kwam een collega naar me toe en die had zich bedacht dat dit eigenlijk toch wel een hele mooie actie was van het Nederlandse volk: dat ze niet langer meer zomaar blind vertrouwen op de overheid en organisaties als de Gezondheidsraad die zelf hun eigen criteria negeren en de Nederlandse bevolking onder farmaceutisch gesponsorde angstmakerij een medisch experiment inlokken om misschien ooit een keer 100 mensen per jaar te redden. 100 mensen die ook te redden zouden zijn als ze mee zouden doen aan het halen van het uitstrijkje.

Ik ben benieuwd of de angstscheppende brief van het RIVM nog meer weerstand activeert bij de bevolking waardoor de percentages verder dalen. Soms ben ik trots een Nederlander te zijn. Het eerste volk in de wereld dat een vuist maakt tegen de farmaceutische angst- en winstapparaat!

Enkele Opkomstpercentages:

Hieronder volgt een ingezonden brief van Hans Schokker n.a.v. een artikel in het Dagblad van het Noorden van 16 maart 2009. De publiekscampagne om pubers aan de prik te krijgen neemt grote vormen aan en zoals voorspeld wordt alles uit de kast gehaald om de kritische weigeraars af te schilderen als mensen die voor de gek gehouden worden door alternatieve genezers die indianenverhalen vertellen. De argumenten van de kritische groep worden samengevat alsof zij werkelijk zouden willen beweren dat dat je met 'levende kankercellen wordt ingespoten, dat je er een dikke neus van zou krijgen of een miskraam'.

Mensen die wat verder kijken dan hun neus lang is doorzien vooral het machtsblok dat probeert mensen zover te krijgen mee te doen met dit dure puberexperiment. Het heeft ook wel iets weg van een hetze tegen het 'niet-medische' circuit.

Geachte heer/mevrouw

In het commentaar op pagina 2 meent de hoofdredactie de docenten de les te moeten lezen omdat zij zich kritisch uitlaten over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Het Dagblad van het Noorden kan beter een voorbeeld aan deze leraren nemen. De wijze waarop het Dagblad over deze vaccinatiecampagne bericht is eenzijdig en een kwaliteitskrant onwaardig. Hoe is het mogelijk dat een onafhankelijk journalistiek medium bij monde van de hoofdredacteur spreekt over “ons eigen UMCG”?

Wie zich goed verdiept in de materie van deze vaccinatie ziet dat artsen van naam en faam uit binnen- en buitenland hun bedenkingen en zorgen hebben geuit over deze vaccinatiecampagne. Het is te gemakkelijk en denigrerend om in dit verband steeds te spreken over de “natuurgenezers” en “alternatieve genezers” die een hetze zouden voeren tegen deze campagne. Deze veelal goed opgeleide en consciëntieuze mensen hebben geleerd om niet alles klakkeloos aan te nemen van de gevestigde medische orde en leveren mede daardoor een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van de mensen.

In een democratie is de vrijheid van meningsuiting het hoogste goed. Het begint erop te lijken dat deze vrijheid niet geldt voor het medische terrein. De wijze waarop het RIVM meent te moeten reageren op de tegenstanders van deze vaccinatie neigt naar het dictatoriale. De inenting is op vrijwillige basis en ieder individu mag en kan op basis van zorgvuldig verkregen informatie zijn of haar eigen keuze maken en die keuze moet worden gerespecteerd.

Het is overigens stuitend om te lezen dat het Dagblad de kans op bijwerkingen rangschikt in de categorie “Fabeltjes”. In Amerika zijn meer dan 10.000 meldingen geregistreerd in het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS). Voor de zuiverheid is het van belang om hierbij te melden dat in Amerika wordt gewerkt met Gardasil en in Nederland met Cervarix. Het Amerikaanse National Vaccine Information Center heeft een vergelijking gemaakt van de aantallen en soorten gemelde bijwerkingen voor deze vaccinatie en de Menactra (meningococcen) vaccinatie. Hieruit blijkt dat het aantal gemelde bijwerkingen van Gardasil een veelvoud is van die van Menactra.

De gevestigde medische orde heeft natuurlijk gezegd dat van geen van de meer dan 10.000 meldingen wetenschappelijk bewezen is dat zij toe te schrijven zijn aan de vaccinatie. De berichtgeving van het RIVM op de site “Prik en bescherm” is in dit verband weinig geruststellend: “Natuurlijk is het mogelijk dat iemand overlijdt aan een bepaalde ziekte of aandoening. Dit kan toevallig gebeuren na een HPV-vaccinatie.”. Hierbij wordt erg gemakkelijk voorbijgegaan aan het gegeven dat de meeste van deze meisjes voor de vaccinatie kerngezond waren.

Het wordt tijd dat het Dagblad gelegenheid geeft aan een goed onderlegde tegenstander om zijn of haar deskundige visie te verwoorden. Gezien de hoeveelheid ruimte die de voorstanders van deze campagne de afgelopen tijd in het Dagblad hebben gekregen, betekent dit al gauw een halve pagina. Geen “broodje-aap verhalen” (jammer dat u die term steeds meent te moeten gebruiken) maar gedegen en wetenschappelijk onderbouwde informatie die meisjes én ouders helpt om een verstandige en verantwoorde keuze te maken.
Ingezonden Brief van Hans Schokker

De opkomstpercentages blijven maar dalen. In Gelderland zien we percentages van tussen de 40 en 50% verschijnen. Er wordt in het artikel Opkomst vaccinatie zeer laag geschreven over 44% in Zevenaar, 41% in Duiven en Westervoort en 47% in Doesburg.

In het desbetreffende artikeltje wordt nog de hoop uitgesproken dat meiden voor de tweede ronde wel zullen komen om de eerste-ronde-prik alsnog te komen ophalen. Realistischer lijkt het echter om te veronderstellen dat er een nieuwe categorie 'weigeraars' komt, namelijk die meiden die wel de eerste prik hebben gehaald maar die inmiddels wel beter weten en niet komen opdagen voor de tweede of derde prik. We zullen zien. Op deze manier wordt er in ieder geval heel wat geld bespaard als het ministerie niet meteen 380.000 x 3 vaccinaties heeft ingekocht bij hun vrienden van GlaxoSmithKline, want anders blijven ze toch zitten met een aardige hoop Cervarnix (of was het Cervarix?)

In een artikel van Elsevier van 20 maart 2009 wordt gesteld dat in de eerste week van de vaccinatie de opkomst nog 60% was, maar dat deze inmiddels in de tweede week gedaald was naar 47% (van zo'n 100.000 meiden).

Werkt de Overheid met Internet Infiltratie Teams? - RIVM vertoont Paniekreactie (20 maart 2009)

Op 24 maart las ik ook het onderstaande bericht:

Voorlichting vaccinatie ook via internet

DEN HAAG - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) gaat bekijken of internet een grotere rol kan spelen bij de voorlichting over vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. De ''baarlijke nonsens'' over de mogelijke risico's van de inenting doen volgens de minister nu deels de ronde via allerlei websites.

Daarom zou het beter zijn niet alleen de geëigende kanalen te benutten om informatie te geven. Ook op schoolpleinen zouden ouders en dochters voorgelicht kunnen worden. Mogelijk kan in september, wanneer alle meisjes vanaf 12 jaar zich kunnen laten inenten, de voorlichting al op een nieuwe leest geschoeid zijn.

Begin deze maand begon een vaccinatiecampagne voor meisjes tussen de 13 en 16 jaar, maar de opkomst valt tegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schrijft dat toe aan indianenverhalen over de inenting. Ook Klink keurde deze eerder al af. Hij riep op om de keuze om wel of niet prikjes te halen te baseren op deugdelijke informatie.
Voorlichting Vaccinatie ook via Internet

Als ze echt eerlijk zouden zijn zouden ze eigenlijk het liefst iedereen die het niet met het RIVM en het ministerie eens is een internetverbod geven, of iets met google willen regelen zodat die berichten ergens onderin de resultatenlijst komen, of dat vooral de door de RIVM gemaakte sites hoog in de ranglijsten komen. Voor je het weet worden er propagandateams samengesteld door het ministerie die op internet de door de overheid gewenste informatie moeten gaan verspreiden. Het is ronduit triest om te zien dat er nog altijd gesproken wordt over indianenverhalen en baarlijke nonsens.

18 APRIL 2009

Na een aantal weken ben ik weer eens gaan zoeken naar informatie over de vaccinaties. Begin april heeft het RIVM toegegeven dat de campagne is mislukt (zie RIVM: Campagne hpv-vaccinatie meisjes is mislukt. In de eerste vier weken was de opkomst landelijk lager dan de helft (49%). Ook al wordt er nog altijd denigrerend gesproken over indianenverhalen, toch komt ook deze zinsnede langs die wat respectvoller praat over de kritiek rondom de vaccinatie:

Bij de volgende vaccinatieronde kiest het RIVM voor een andere aanpak. „We weten nog niet hoe, maar de campagne wordt kleinschaliger. We gaan rekening houden met de verschillende opvattingen die leven over het vaccin.”

Omdat de opkomstpercentages daalden tijdens de eerste maand zou het ook logisch lijken dat er de nodige meisjes die de eerste prik wel hadden gehaald nu niet zouden komen opdagen voor de tweede prik. Ik ben eens gaan zoeken over de berichtgeving rondom de tweede prik. Hieronder volgen enkele krantenberichten:

 • (15 april 2009) Opkomst Tweede Prik verschilt niet van Eerste (Gouda) In dit artikel wordt gezegd dat 'vrijwel alle meiden die de eerste prik hadden gehaald ook gekomen zijn voor de tweede prik'. Jammer genoeg worden er geen percentages genoemd. Ik kan me nog herinneren dat er bij de GGD Zwolle ook over een succes gesproken werd toen 52% van de uitgenodigden kwam (zie Goede Opkomst in Zwolle: 52% ). De berichtgeving in de landelijke kranten blijft toch vaak erg op de hand van de overheid en het RIVM die nog altijd de stelling verdedigen dat het een zeer verstandige keus is om je te laten vaccineren tegen de twee HPV-types. Verrassend genoeg zie ik in het desbetreffende artikel staan dat het landelijk gemiddeld 70% zou zijn geweest bij de eerste opkomst. Vooral opvallend omdat de RIVM zelf heeft gezegd dat de landelijke opkomst gemiddeld 49% is geweest. Ook wordt de kritiek weer bestempeld als 'fabels'. Ook wordt de kritiek foutief samengevat als zou zij bestaan uit de mogelijkheid tot het ontstaan van vermeende infecties, verzonnen gevallen van kanker en onvruchtbaarheid.

 • (16 april 2009) Tweede Prik tegen Baarmoederhalskanker. Ook hier opnieuw géén percentages. Bij de eerste prik zou maar liefst 100% zijn opgekomen. Gelukkig zijn er nog kranten die mensen de mogelijkheid bieden om te reageren. Hieronder volgen interessante bijdragen van H. Aerts en Marianne Somers, waarin wél percentages worden genoemd:

  @Marianne Sommers: Opkomstcijfers Land van Cuijk
  Boxmeer: aantal oproepen 776,opkomst 512 = 66 procent
  Cuijk: 636 / 346 = 54 procent
  Mill: 312 / 153 = 49 procent
  St. Anthonis: 343 / 165 = 48 procent
  Grave: 300 / 129 = 43 procent

  Enkele opmerkingen moeten me van het hart.

  In vorige berichten van De Gelderlander werd gesproken over 791 meisjes die bij het Elzendaalcollege waren ingeënt, nu is er sprake van 248 opgeroepen meisjes, toch wel een verschil...

  Dan verteld een woordvoerster van de GGD dat een aantal van de dertien leerlingen die nu niet kwamen opdagen de spuit in Boxmeer hebben opgehaald, maar dat kan niet, daar moet de 2e vaccinatieronde nog plaats vinden, slordig foutje! Dat er kinderen zijn die de vaccinatie halen oké, maar doe het om de goede redenen en niet omdat de vriendinnen het doen, dat het geen pijn doet, omdat je er ziek of gehandicapt van wordt. Hieruit blijkt dat deze kinderen niet verder hebben gekeken dan hun neus lang is of dat zij er niet met hun ouders over gesproken hebben of dat ze te éénzijdig door de GGD en de school zijn voorgelicht. Het lijkt me ook niet zo'n goede keus om deze voorlichting op scholen te voeren door de GGD, dat is te éénzijdig.

  Docente Lidian van Ophuizen moet zich toch ook enigszins schamen. Hoezo is het jammer dat zij deze prik niet kan halen. Maak een afspraak met je huisarts en neem ook deze vaccinatie als die zo goed voor je is, want volgens haar werkt de vaccinatie ook als je sexueel actief bent geweest. Nou, wat let je! Misschien moet deze juf eens beter opletten. Als je sexueel actief bent is er een gerede kans dat je het vaccin al hebt opgelopen en dan helpt deze vaccinatie niet meer. Is dit niet verteld op school? Is er ook verteld hoe groot de kans is dat je baarmoederhalskanker krijgt? Is er verteld dat de HPV infectie in 90% door het lichaam zelf wordt opgeruimd? Is er verteld dat er jaarlijks 600 gevallen van baarmoederhalskanker zijn en dat er jaarlijks 200 aan overlijden? Is er verteld dat van deze 200 gevallen er 100 zijn die nooit een uitstrijkje hebben laten maken? Dat het doel van deze vaccinatie is om het aantal doden terug te laten gaan naar 100 per jaar? Dat als iedereen dus mee zou doen aan het bevolkingsonderzoek hetzelfde resultaat wordt behaald? Waarom zoveel meiden op zo'n belangrijk moment in hun leven inenten met een stof waarvan de bijwerkingen op lange termijn niet bekend zijn? Mw. Conijn van het RIVM heeft dit zelf gezegd in Nova.

  Bij twijfel niet doen, het kan altijd nog, maar DENK NA! Maak voor jezelf een goed overwogen beslissing, als dat een ja is, oké, als je er maar over na hebt gedacht! H. Aerts - 17-04-2009 | 21:33


  Ik citeer: 'Je wilt gewoon geen kanker hebben, ook al krijg je het pas op je dertigste'. Is dit het "Indianenverhaal", waarmee de GGD de jonge vrouwen overtuigt om zich te laten inenten? Nu citeer ik in uw artikel een uitspraak van Lerares Lidian van Ophuizen (23): "De opkomst blijft hoe dan ook hoog. Ik ga zelf de meiden in de klas ophalen en zeg hen dat ik het jammer vind dat ik te oud ben voor de prik. Anders zou ik hem ook halen. Als ze twijfelen vraag ik hen om mee te lopen en te kijken hoe het gaat". Mw Balkestein van de GGD denkt dat "een persoonlijke aanpak werkt". Hier is wel erg letterlijk sprake van een zeer schadelijke persoonlijke aanpak.

  Als het Elzendaal College een dergelijk beleid voert, is het een overweging waard dit college aan te spreken op schending van privacy, persoonlijke integriteit, zelfbeschikking. Bovendien lijkt het er sterk op dat ouders hier gepasseerd worden, terwijl ouders het gezag hebben over en aansprakelijk voor hun kinderen tot 18 jaar. Als je ouders zo kunt passeren verbaast het mij ook helemaal niet dat de inentingscampagne gericht is op meisjes tot (en met?) 17.

  Hoe groot was de opkomst eigenlijk in Boxmeer? (Hoogopgeleide) vrienden en bekenden hebben hun dochters niet laten intenten. Zou de overweging om je dochter niet te laten inenten toch een kwestie van gezond verstand zijn?

  Drs M.J.P. Sommers Marianne Sommers - 17-04-2009 | 16:08

 • (3 april 2009) Opkomst Vaccinatie in Raalte 30% Het is opvallend hoe ver je moet googlen voor je bij echte percentages (gegoogled op 'opkomst tweede prik') komt. In Raalte is het percentage gedaald van 34% naar 30%. In het artikel wordt weer de draai gegeven dat er nu 23 meisjes wél hun eerste prik hebben gehaald.

 • (10 april 2009) Opkomst Vaccinatie onder 20% Dit betreft gegevens van de gemeente Zwartewaterland en Staphorst. Vanuit religieuze overwegingen wordt hier sowieso niet veel geënd. Wel is er nog minder gevaccineerd dan in de eerste ronde.

 • (7 april 2009) 39% meisjes haalt tweede vaccinatie In Lopik is het percentage gelijk gebleven, ook bij de tweede ronde.

 • (9 april 2009) In Nieuwgein haalt 57% van de meisjes de 2e vaccinatie
 • (30 maart 2009) Ook Tweede Prik wordt niet Goed Ontvangen In Mijdrecht was het opkomstpercentage gedaald van 77% naar 71%.
Wat opvallend blijft is dat het over het algemeen toch vrij lastig is om percentages te vinden. Vooral ook percentages waarin de eerste ronde met de tweede ronde wordt vergeleken. Ik ga eens proberen persoonlijke emails te schrijven naar de verschillende GGD's waar de opkomstpercentages bij de eerste ronde vrij hoog waren.

Naar boven